• A-
  • A
  • A+

петок, 21 јули 2017, 

Импресум


Македонска Информативна Агенција - МИА


Ул. „Бојмија“ К-2
Поштенски фах 4
1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  (00 389 2) 246 16 00
Факс: (00 389 2) 246 40 48

mia@mia.mk
www.mia.mk


Надзорен одбор
Надзорниот одбор на МИА е именуван со Одлука на Владата на Република Македонија, во следниот состав:

Сашо Стефановски, претседател
saso.stefanovski@mia.mk
Слаѓана Здравковска - Андреевска, член
slagjana.zdravkovska@mia.mk
Хамит Хајрулаи, член
hamit.hajrullai@mia.mk
Горан Лазов, член
goran.lazov@mia.mk
Жарко Милошевски
zarko.milosevski@mia.mkУправен одбор:


Љупчо Јакимоски, претседател
direktor@mia.mk
Пандорка Арсовска-Гацова, член
pandorka.arsovska@mia.mk
Сања Костовска, член
sanja.kostovska@mia.mk
Даниела Димовска, член
daniela.dimovska@mia.mk
Ајрије Реџепи, член
ajrije.rexhepi@mia.mk


Генерален директор и главен и одговорен уредник:
Тел:  (02) 2461600, локал 222

Љупчо Јакимоски
direktor@mia.mk


Заменик на генералниот директор:
Тел:  (02) 2461600, локал 226

Халит Ајдини
halit.ajdini@mia.mk


Уредници на Внатрешно-политичка редакција:
Tел.:  (02) 2461600, локал 240
reporteri@mia.mk
soopstenija@mia.mk

Сашо Арсовски
saso.arsovski@mia.mk 
Пандорка Арсовска-Гацова
pandorka.arsovska@mia.mk


Дописна редакција:
Тел.:  (02) 2461600, локал 233>
dopisnici@mia.mk


Уредник на Надворешно политичка редакција:
Тел:  (02) 2461600, локал 230 и 249
desk@mia.mk

Сања Костовска
sanja.kostovska@mia.mk


Уредник на сервис на албански јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 239
albanskiservis@mia.mk

Ајрије Реџепи
ajrije.rexhepi@mia.mk


Уредник на сервис на англиски јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 235
angliskiservis@mia.mk 

Цветин Чилиманов
cvetin.chilimanov@mia.mk


Фото сервис
Tел:  (02) 2461600, локал 229
foto@mia.mk


Техника и информатика:
Tел.:  (02) 2461600, локал 238 и 205
tehnika@mia.mk


Маркетинг и комерцијала:
Tел:  (02) 2461600, локал 248, 234 и 210
marketing@mia.mk


Логистика:
Tел:  (02) 2461600, локал 210
uprava@mia.mk

Даниела Димовска, в.д. раководител
daniela.dimovska@mia.mk