• A-
  • A
  • A+
Wednesday, August 15, 2018, 

MIA Public procurements - 2018


А. Годишен план за јавни набавки на АД „МИА“ - Скопје: види тукаБ. Објавени огласи на ЕСЈН:

4. 07.03.2018 - Постапка за набавка на услуга - Здравствени прегледи на вработени бр. 5-02/2018

3. 06.02.2018 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка нa авио билети 4-01/2018

1. 17.01.2018 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуги - Ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АД „МИА“ - Скопје за 2017 година бр. 1-01/2018


В. Архива:

МИА Јавни набавки - 2017 година

МИА Јавни набавки - 2016 година

МИА Јавни набавки - 2015 година

МИА Јавни набавки - 2014 година

МИА Јавни набавки - 2013 година

Top