• A-
  • A
  • A+
сабота, 22 септември 2018, 

МОН го објави Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2017/2018 година

2 април 2019

Во Република Македонија во учебната 2017/2018 година во деветто одделение запишани се вкупно 20 699 ученици. За целосен опфат на сите ученици со Конкурсот се обезбедени доволен број на слободни места и тоа: 24 915 на македонски наставен јазик, 10 020 на албански наставен јазик, 952 на турски наставен јазик и 34 на српски наставен јазик, односно вкупно 35 921 ученички места во сите јавни средни училишта во Република Македонија.

Јавните средни училишта интерните огласи ги објавуваат на јавно место во училиштето најдоцна до 20 април 2018 година, во рамките на вкупниот број на ученици и паралелки утврдени со овој Конкурс.

Бројот на поени за запишување во средно училиште остана ист за сите и тоа: за гимназиско образование  60 поени, за здравствена струка  70 поени, за економско, правна и трговска струка 60 поени, за сообраќајна струка (за образовниот профил техничар за патен сообраќај 55 поени и за образовниот профил техничар за транспорт и шпедиција 60 поени) и за образовниот профил техничар за очна оптика од струката лични услуги 60 поени, за електротехничка струка и тоа: за електротехничар за компјутерска техника и автоматика 55 поени, за електротехничар за електроника и телекомуникации 50 поени, а за останатите образовни профили 45 поени.

За образовните профили во двегодишно и тригодишно траење бројот на поени за запишување изнесува 30 поени за сите профили.

При пријавувањето за гимназиско образование потребно е учениците уште при самиот упис да се определат согласно своите афинитети, за соодветното подрачје и комбинација (А или Б) што ќе ја изучуваат во текот на нивното образование.

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

- пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);

- оригинални свидетелства од VI до IX одделение;

- дипломи, (доколку имаат) од освоени (I,  II  и III)  места од меѓународни и државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје);

- извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

Учениците при пријавувањето во спортската академија треба да достават и потврда за способности за спортски вештини за спортот за кој ученикот е проверуван.

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со две пријавувања во месец јуни.

Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 18 и 19 јуни 2018 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 20 јуни 2018 година.

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 22 јуни 2018 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 25 јуни 2018 година. Проверката на знаењата на учениците од заедниците ќе се реализира на јазикот на кој што ученикот ја следел наставата во основното училиште.

По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 28 јуни 2018 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 29 јуни 2018 година.

За учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, се организира втор уписен рок во месец август, во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок.ж

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 23 август 2018 година, а резултатите од запишувањето на учениците ќе се објават на 24 август 2018 година.

Пријавувањето за програмата Меѓународна матура во Гимназијата “Јосип Броз Тито” се врши од 7 до 17 мај 2018 година.

Училиштата за второто пријавување, можат да го намалат утврдениот број на минимум поени дадени во Конкурсот најмногу до 10 поени, освен за гимназиско образование, економско – правна и трговска струка и здравствена струка.

Училиштата се должни со интерен оглас за второто пријавување да го истакнат утврдениот минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во определен план и програма. Објавувањето на минимумот поени треба да се изврши на 25 јуни 2018 година за второто пријавување.

Министерство за образование и наука 

____________________________________________________________

МИА овие текстови ги објавува во интегрална и оригинална форма и не е одговорна за нивната содржина, ниту за евентуалните правописни недоследности или печатни грешки.

 

Сите права се задржани. Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Македонската информативна агенција.НЕМА ПОВРЗАНИ ВЕСТИ