• A-
  • A
  • A+
четврток, 20 септември 2018, 

МИА Јавни набавки - 2013 година

 

14. 21.11.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на патничко моторно возило по пат на финансиски лизинг бр.14-11/2013

13. 07.10.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на адвокатски услуги бр.13-10/2013

12. 03.10.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на потрошен канцелариски материјал бр.12-10/2013

11. 27.09.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка -изработка и одржување на софтвер за уредување на вести и содржини бр.11-09/2013

10. 13.09.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на весници и списанија бр.10-09/2013

9. 15.07.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга за такси превоз бр.9-07/2013

8. 03.07.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на средства за хигиена бр.8-07/2013

7. 18.06.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга за хостирање на виртуелна инфраструктура од серверски оператор бр.7-06/2013

6. 31.05.2013 - Тендерска документација по оглас за набавка на услуги од авторска агенција бр.6-05/2013

5. 30.04.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга за фиксна телефонија бр.5-04/2013

4. 24.04.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга за податочно поврзување бр.4-04/2013

3. 15.02.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка накниговодствени услуги бр.3-02/2013

2. 14.02.2013 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга – избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и целокупното материјално финансиско работење на АД „МИА“ – Скопје за 2012 година бр.2-02/2013

1. 05.02.2013 - Отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуга за мобилна телефонија бр.1-02/2013