МИА Јавни набавки - 2015

ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

12. 04.11.2015 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на потрошен канцелариски материјал бр. 13-10/2015

11. 03.09.2015 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга за такси превоз бр. 12-07/2015

10. 14.07.2015 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на гориво за моторни возила бр. 11-07/2015

9. 27.05.2015 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуги од авторска агенција бр.10-05/2015

8. 08.06.2015 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на средства за хигиена бр.9-05/2015

7. 07.05.2015 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуги од акредитирано сертификационо тело за ресертификација на интегрираниот систем за менаџмент со квалитет, заштита на животна средина и безбедност и здравје при работа бр.4-03/2015

6. 29.04.2015 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга за фиксна телефонија бр.8-04/2015

5. 23.04.2015 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга за податочно поврзување (интернет) бр.7-04/2015

4. 20.04.2015 - Отворена  постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуга за мобилна телефонија бр.6-04/2015

3. 06.03.2015 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга за мобилна телефонија бр.3-02/2015

2. 04.02.2015 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на сметководствени услуги бр.2-02/2015

1. 14.01.2015 - Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга - Ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи на АД “МИА“ за 2014 година бр.1-01/2015


МИА Јавни набавки - 2014 година

МИА Јавни набавки - 2013 година