Copyright

E drejta autoriale

2012 MIA. Të gjitha të drejtat janë ruajtur. Ripublikimi ose ridistribuimi i pautorizuar i përmbajtjeve nga www.mia.mk, duke e përfshirë edhe publikimin e teksteve kornizë ose formave të ngjashme, ndalohet pa pëlqimin paraprak me shkrim nga ana e MIA-s. Emri dhe logoja e MIA-s janë simbol mbrojtës i MIA-s dhe i asnjë subjekti tjetër.

Informacion për shkeljen e së drejtës autoriale dhe të drejtave të ngjashme

Njoftimi për shkeljen e së drejtës autoriale dhe të drejtave të ngjashme parashtrohet në adresën tonë. Si dëshmi duhet t'i dorëzoni të dhënat në vijim:

1. Nënshkrimin fizik ose elektronik të personit të autorizuar nga ana e pronarit të së drejtës autoriale e cila është shkelur.

2. Identifikimin e tekstit të mbrojtur me të drejtë autoriale për të cilin pohohet se është lëndë e shkeljes/vepër penale, ose, nëse bëhet fjalë për më shumë tekste të lëshuara në një ueb faqe dhe për të cilat është dorëzuar një njoftim, të gjitha ato duhet të theksohen në listën reprezentative.

3. Identifikimin e materialeve për të cilat pohohet se janë lëndë e aktivitetit shkelës/penalo-juridik. Të njëjtat, duhet të mënjanohen ose të pamundësohet qasje deri te të njëjtat, si dhe informacion detajues i cili do t'i mundësojë ofruesit të shërbimit ta locojë materialin.

4. Informacion detajues i matur i cili do t'i mundësojë ofruesit të shërbimit të realizojë kontakt me shtruesin (ankuesin) e raportit, adresën, numrin e telefonit, dhe e-mail adresën në të cilën mund të kontaktohet pala e cila ankohet.

5. Deklaratë se ankuesi ka dyshim të bazuar se përdorimi i materialit (veprës autoriale) nuk është miratuar nga pronari i së drejtës autoriale, përfaqësuesi i tij etj.

6. Deklaratë se informacioni në njoftimin (ankesën) është i saktë dhe se është në pajtim me ligjin, gjegjësisht se parashtruesi/ankuesi është i autorizuar të veprojë në emër të pronarit të së drejtës ekskluzive për të cilën pohohet se është shkelur.

Ky njoftim me shkrim duhet të dërgohet deri te përfaqësuesi ynë juridik:

Në pajtim me nenin 366 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë çdo person i cili në mënyrë të rremë paraqet se ndonjë tjetër ka kryer vepër penale ose shtron gjurmë dhe dëshmi se është bërë shkelje e së drejtës autoriale gjegjësisht se është kryer vepër penale do të përgjigjet për paraqitjen e rremë të veprës penale.

Kundër-njoftim

Nëse vendosni të na dërgoni kundër-njoftim, me qëllim që të jetë juridikisht valid, ai duhet të jetë në formë të shkruar, të adresuar deri te personi ynë i autorizuar dhe t'i përmbajë të dhënat në vijim:

Nënshkrimin fizik ose elektronik të parapaguesit;

Identifikimin e materialit i cili është mënjanuar ose drejt së cilit është mundësuar qasje, si dhe lokacionin ku është paraqitur materiali para se të mënjanohet ose të pamundësohet qasja;

Deklaratë nën kanosje për përndjekje penale se parapaguesi beson se materiali është mënjanuar dhe pamundësuar si rezultat i gabimit ose identifikimit të gabuar të materialit i cili është mënjanuar dhe pamundësuar;

Emri, adresa dhe numri i telefonit të parapaguesit, si dhe deklaratë se parapaguesi pajtohet me jurisdiksionin e Gjykatës Themelore Shkup 1 Shkup, në Republikën e Maqedonisë.

Njoftim i këtillë me shkrim duhet të dërgohet deri te personi ynë i autorizuar në këtë mënyrë:

Ju lutemi keni parasysh se në pajtim me nenin 366 të Kodit penal të Republikës së Maqedonisë çdo person i cili në mënyrë të rremë paraqet se dikush tjetër ka kryer vepër penale ose shtron gjurmë ose dëshmi të rrema se është kryer shkelje e së drejtës autoriale gjegjësisht se është kryer vepër penale do të përgjigjet për paraqitjen e rremë të veprës penale.

Gjithashtu, dëshirojmë t'ju njoftojmë se, në pajtim me rregullat tona, i përjashtojmë, parapaguesit të cilët e përsërisin sjelljen e paligjshme.

Mozaik

Shitet shtëpia e modës "Versaçe"

Gazeta italiane "Koriere dela sera" sot kumtoi se ...

NASA zbuloi dy planete të reja

Vetëm pesë muaj pas nisjes, teleskopi orbital i NA...

Maqedonia e konfirmoi pjesëmarrjen në Eurovizionin 2019

Maqedonia e konfirmoi pjesëmarrjen në Eurovizionin...

Në Las Vegas hapet muzeu i marihuanës

Muzeu i marihuanës sot do të hapet në "qytetin e m...

Në Hënë ndodhet një njeri i varrosur

Në Hënë ka shumë "mbeturina" nga njerëzit që e kan...